A B C D E F G H I K L M N O P R S T U W Z
- Wyroby
DEKO M
DELFIN
DROBNOKRUSZYWOWA ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS

Domieszka do betonu


- materiał dodawany do betonu podczas jego zarabiania, zmieniający jego niektóre parametry, np. URABIALNOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, PŁYNNOŚĆ itd.

Dom pasywny


- dom, który przy zachowaniu komfortowego klimatu wnętrza, bez aktywnego systemu ogrzewania i klimatyzacji ogrzewa się i wychładza sam. Zapotrzebowanie na energię do ogrzania 1m2 takiego domu nie powinno przekraczać 15kWh na rok. Łączne zapotrzebowanie na energię pierwotną do ogrzania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody oraz działania urządzeń domowych nie może przekraczać 120 kWh/m2 na rok. W założeniu pozostałą część potrzebnej energii powinno się dostarczyć z odnawialnych źródeł. W domach pasywnych łączne końcowe zapotrzebowanie na energię jest czterokrotnie mniejsze niż w obecnie wznoszonych budynkach niskoenergooszczędnych, a aż 8-10 krotnie niż w domach tradycyjnych.

Dyfuzja pary wodnej


- przemieszczanie się pary wodnej przez przegrodę budowlaną spowodowane różnicą ciśnień. Różne wartości ciśnienia pary wodnej po obu stronach przegrody są wynikiem różnic w temperaturze i wilgotności powietrza. Para wędruje od strony wyższego ciśnienia (ciepła strona) w kierunku ciśnienia niższego (strona zimna). Opór, który stawia dany materiał parze wodnej określany jest za pomocą WSPÓŁCZYNNIKA OPORU DYFUZYJNEGO.

Dylatacyjne szczeliny


- powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach ograniczających posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. Wykonuje się je jako rozcięcia przebiegające przez całą grubość warstwy. Można je wykonać jako szczeliny pozorne, czyli nacięcia tylko w górnej części warstwy, powodujące miejscowe osłabienie przekroju. Niezależnie od dylatacji konstrukcyjnych, często występuje konieczność wykonania również dylatacyjnych szczelin przeciwskurczowych.

Dylatowanie


- czynność mająca na celu podzielenie powierzchni na mniejsze części lub odcięcie powierzchni od elementów konstrukcyjnych budynku, pracujących inaczej niż dylatowana warstwa. Dylatowanie konieczne jest zwłaszcza w przypadku dużych powierzchni mogących ulegać deformacjom. Deformacje mogą być spowodowane zmianą obciążenia, warunkami temperaturowymi i wilgotnościowymi. Wykonanie DYLATACYJNYCH SZCZELIN ogranicza wpływ tychże zmian. Sposób dylatowania należy dobrać indywidualnie dla danej warstwy, biorąc pod uwagę rodzaj materiału, warunki użytkowania, rozmiar powierzchni, charakter podłoża itp.
posadzek - PROFILE DYLATACYJNE ATLAS

Dyspergator


- środek ułatwiający zwilżanie i rozdrobnienie cząstek pigmentu w spoiwie.

Dyspersja


- rozdrobnione cząstki tworzyw sztucznych w cieczy (woda, rozpuszczalnik), które po naniesieniu na powierzchnię i odparowaniu cieczy tworzą powłokę ochronną.

Dyspersja sucha


- proszek otrzymywany specjalną metodą suszenia z dyspersji tworzyw sztucznych, które po zmieszaniu z wodą ponownie emulgują.