MAŁOPOLSKIE: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

W latach 2005-2007 Gmina Kraków zamierza wydać 1,6 mld zł na realizację założeń Programu Ochrony Środowiska w mieście.

Ochrona wód i gospodarki ściekowej pochłonie kwotę 696 mln zł. W jej ramach zostanie przeprowadzona rozbudowa i modernizacja miejskich oczyszczalni ścieków oraz osiągnięcie wysokiej jakości wód wykorzystywanych w miejskich wodociągach. Na ochronę powietrza zostanie przeznaczona kwota 506 mln zł (zakup nowego taboru autobusowego, rozbudowa transportu tramwajowego, rozbudowa systemu ciepłowniczego, zmiana w organizacji ruchu, dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji). Program gospodarki odpadami, na którą miasto wyda 66,7 mln zł będzie dotyczył: rozbudowy komunalnego składowiska Barycz, budowę kompostowni odpadów organicznych, sortowni surowców wtórnych i zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych. Ochrona Miasta przed powodzią i suszą, to koszt rzędu 162 mln zł - wykonanie podwyższenia wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, budowa zbiornika małej retencji oraz dokończenie budowy zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawie. Kwota 162 mln zł zostanie również przeznaczona na zmniejszenie w Krakowie hałasu dzięki, m.in. budowie ekranów akustyczych, poprawieniu stanu nawierzchni dróg, zwiększeniu płynności ruchu oraz wyeliminowaniu ruchu samochodów ciężarowych. Pieniądze na realizację programu będą pochodzić z budżetu gminy, środków własnych przedsiębiorstw oraz środków zewnętrznych - z budżetu województwa i państwa.

Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków

Centralna Informacja UMK:
Tel.: 012 61-61-200 oraz 012 61-61-207Źródło: Wydawnictwo INFO-INWESt
małopolskie