PLAC ZABAW

Mieszkam na osiedlu mieszkaniowym. Pod moimi oknami (mieszkam na niskim parterze, tzw. patio) postawiono plac zabaw w odległości od moich okien 3 m. Czy to jest zgodne z wymaganiami technicznymi zagospodarowania osiedla? Czy są jakieś uregulowania prawne na temat sąsiedztwa placów zabaw z budynkiem i lokalami mieszkalnymi?

Zgodnie z § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) odległość placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych ostępnych dla osób niepełnosprawnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. Umieszczenie zatem placu zabaw w odległości 3 metrów od okien internauty było niezgodne z warunkami technicznymi, jakim winno odpowiadać usytuowanie placu zabaw zgodnie z w/w rozporządzeniem.

mgr Anna Łochowska

Redakcja "Dziennika Budowy" dołożyła wszelkich starań, aby treść aktów prawnych była zgodna z wersją drukowaną w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże oficjalnym jest tylko tekst zamieszczony w tychże.